วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

การประชุมออนไลน์ครูวิชาการสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 – 18.00 น. กลุ่มุนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดย ศน.ฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการพื้นที่นวัตกรรม จัดประชุมออนไลน์ครูวิชาการสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาของจังหวัดปัตตานี ในรอบไตรมาส 4 โดยมีประเด็นการสนทนา ได้แก่

  1. การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จากกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 ที่ผ่านมา
  2. การนิเทศ ติดตามการปรับหลักสูตรสถานศึกษาและการนำกรอบหลักสูตร Pattani Heritage เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ
  3. การเก็บข้อมูลการปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 15 โรงเรียน ประกอบงานวิจัยของสถาบันอาศรมศิลป์ กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
  4. การขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  5. การจัดงาน Open House ของ มอ.ปัตตานี ในวันที่ 9 กันยายน 2565
  6. การจัดเวทีเสวนาให้กับ 17 โรงเรียนที่ไม่อยู่ในกลุ่มงานวิจัยของ มอ.ปัตตานี
  7. การจัดนิทรรศการผลการเป็นสถานศึกษาน้ำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ในงานประจำปีจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2565
  8. การติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี จากหน่วยงานภายนอก
QR Code หน้านี้ :
QR:  การประชุมออนไลน์ครูวิชาการสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมงานในพิธีปล่อยสัตว์น้ำ และกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ 2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรฟาร์มเกษตรอัจฉริยะขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม “เยาวชนศรชล.คนรักษ์ทะเล”
ประชุม “ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการนิเทศแบบเสริมพลัง”
กิจกรรมถอดบทเรียน “การพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2”