วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี ร่วมประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดปัตตานี

ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม 2565 นายดันนียาล สารี ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี ในฐานคณะทำงานขับเคลื่อนและประเมินมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดปัตตานี ร่วมประเมินและติดตาม สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะธรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1 – 3) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.จังหวัดปัตตานี) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน) จำนวน 26 แห่ง ใน 12 อำเภอ โดยใช้เครื่องมือมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กแห่งชาติ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เสวนาการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
การคัดเลือกรูปแบบ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศธจ.ปัตตานี ร่วมประชุมออนไลน์เรื่องการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565