วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี ร่วมนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 คณะนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมเวทีประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย นายทิว กาสิวุฒิ ในนามผู้แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มานิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนา ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงจังหวัดปัตตานี และโรงเรียนซอลีฮียะห์ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ในหลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลา โดยสถานศึกษาคู่พัฒนาได้มีการวางแผนเตรียมการในการดำเนินงาน และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะ และคุณลักษณะให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เสวนาการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
การคัดเลือกรูปแบบ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศธจ.ปัตตานี ร่วมประชุมออนไลน์เรื่องการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565