วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี ร่วมนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 คณะนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมเวทีประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย นายทิว กาสิวุฒิ ในนามผู้แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มานิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนา ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงจังหวัดปัตตานี และโรงเรียนซอลีฮียะห์ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ในหลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลา โดยสถานศึกษาคู่พัฒนาได้มีการวางแผนเตรียมการในการดำเนินงาน และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะ และคุณลักษณะให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี ร่วมนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2565