วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ศธจ.ปัตตานี ร่วมวิพากษ์สื่อการเรียนการสอนร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษาและผู้แทนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี วิพากษ์สื่อการเรียนการสอนร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี โดยใช้เรื่องเล่าอัลกุรอาน (Qasas Qur’aani) เพื่อพัฒนาครูสอนภาษาไทยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานโครงการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2565
เสวนาการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
การคัดเลือกรูปแบบ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
ร่วมประชุมระดับชาติเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ระบบ ZOOM)
ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565