วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ศธจ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการค่ายพรีโอลิมปีกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายกลุ่มพัฒนาการศึกษา นำโดย นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มฯ นายอันวา สะอุ และนางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการค่ายพรีโอลิมปีกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2565 ณ อาคารพรีคลินิก ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการนี้ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย โดยรูปแบบของโครงการ เป็นการพัฒนาเด็กนักเรียนที่มีความถนัดด้านวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ เป็นเวทีแสดงความรู้ความสามารถและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านกระบวนการค่าย เป็นเวทีพัฒนาทักษะชีวิต เป็นห้องเรียนพบปะเพื่อนต่างสถาบัน เป็นเวทีจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการรักการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ต่อยอดความรู้ทางด้านวิชาการวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถแข่งขันกับนักเรียนในภูมิภาคอื่น ๆ ได้ รวมถึงเตรียมความพร้อมของนักเรียนในพื้นที่เข้าสู่โครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติต่อไปด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานโครงการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2565
ร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
ร่วมประชุมระดับชาติเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ระบบ ZOOM)
ศธจ.ปัตตานี ร่วม กิจกรรมจัดหางาน “เขียนชีวิตหน้าต่อไปด้วยมือตัวเอง”
ศธจ.ปัตตานี ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7
ศธจ.ปัตตานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ด้านการควบคุมการแพร่ระบาด ครั้งที่ 21/2565