วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

ศธจ.ปัตตานี ร่วม กิจกรรมจัดหางาน “เขียนชีวิตหน้าต่อไปด้วยมือตัวเอง”

7 สิงหาคมคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจัดหางาน “เขียนชีวิตหน้าต่อไปด้วยมือตัวเอง” ณ ห้องประชุมน้ำพราว 1-2 โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ร่วมกับ องค์กรภาคธุรกิจเอกชน องค์กรภาคประชาสังคมภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป (EU) และ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ร่วมจัดกิจกรรมจัดหางาน (Job Fair) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูโอกาสด้านเศรษฐกิจให้กับเยาวชนและผู้ประกอบการธุรกิจและสถานประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19 ให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

ภายในงานผู้ประกอบการฯ จะได้ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ร้านค้า และตำแหน่งงานว่างกับผู้ที่กำลังมองหางาน พร้อมพบกับเยาวชน/แรงงานที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งทางด้านทักษะชีวิตและเชิงเทคนิคเฉพาะด้าน ภายใต้โครงการรับมือและฟื้นฟูผลกระทบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (EU COVID RESPONSE) และโครงการส่งเสริมอาชีพและทักษะชีวิตเยาวชน เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (USAID ACHIEVE)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2565
เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยจังหวัดปัตตานี
ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานีที่เกษียณอายุราชการ
กิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565
ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
การประชุมคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 910 ทุนการศึกษาของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์