วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาตามโครงการฯ คือวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี กับ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์มิตรภาพที่ 148 โรงเรียนบ้านวังกว้าง และโรงเรียนซอลีชียะห์ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อำเภอเมืองหนองจิก จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพิ่มขึ้น

QR Code หน้านี้ :
QR:  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมงานในพิธีปล่อยสัตว์น้ำ และกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ 2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรฟาร์มเกษตรอัจฉริยะขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม “เยาวชนศรชล.คนรักษ์ทะเล”
ประชุม “ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการนิเทศแบบเสริมพลัง”
กิจกรรมถอดบทเรียน “การพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2”