วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาตามโครงการฯ คือ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอมายอ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี กับ โรงเรียนบ้านกระเสาะ โรงเรียนบ้านปาลัส โรงเรียนบ้านศาลาสอง และโรงเรียนสะนอพิทยาคม ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มีกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การประดิษฐ์ของชำร่วยของโรงเรียนบ้านกระเสาะ การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือนของโรงเรียนสะนอพิทยาคม

QR Code หน้านี้ :
QR:  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม “บอกข่าวเล่าเรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet
ข้อมูลผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 สังกัด สช. และ สังกัด อปท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 3 ศูนย์สอบ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 สังกัดสช. และ สังกัด อปท.
ข้อมูลผู้เข้าสอบการทตสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ชุดที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566