วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาตามโครงการฯ คือ วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกะลาพอ (โรงเรียนคู่พัฒนา) มาฝึกในหลักสูตรช่าางเชื่อมมีการฝึกปฏิบัติจริง มีคุณครูควบคุมการสอนอย่างใกล้ชิดและปลอดภัย ทำให้นักเรียนปฏิบัติได้จริงและ สามารถต่อยอดเพื่อใช้เป็นวิชาในการดำรงชีพ

QR Code หน้านี้ :
QR:  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565