วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ศธจ.ปัตตานี ดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการจัดเก็บตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา และด้านปัจจัยสนับสนุนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทำ และออกแบบเก็บข้อมูล ดังนี้

  • สังกัด สพฐ. ได้แก่ สพป.ปน. เขต 1 สพป.ปน. เขต 2 สพป.ปน. เขต 3 สพม.ปัตตานี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี
  • สังกัด สป.ศธ. ได้แก สช.ปัตตานี กศน.จังหวัดปัตตานี
  • สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  • สังกัด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้แก รร.อนุบาลสาธิต รร.สาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รร. สาธิตอิสลาม มอ.ปัตตานี มอ.ฟาตอนี วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
  • สังกัด กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
  • สังกัด กระทรวง พมจ. ได้แก่ พมจ.ปัตตานี
  • และร่วมด้วย สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

ผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ คือ ร่างแบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามเป้าหมาย SDG4 ของจังหวัดปัตตานี ซึ่งจะดำเนินการเก็บข้อมูล และรายงาน สป.ศธต่อไป ภายในเดือนกันยายน 2565

QR Code หน้านี้ :
QR:  ศธจ.ปัตตานี ดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมพิธีรำลึกวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี 2566 – 2570
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี