วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

ร่วมประชุมระดับชาติเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ระบบ ZOOM)

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมระดับชาติเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ระบบ ZOOM) ณ ห้องกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
การประชุมครั้งนี้ ดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย ยูเนสโก ซีมีโอ ยูนิเซฟ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลข กรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นในการจัดทำรายงานของประเทศไทยเสนอในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education Summit :TES) ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 77 ในเดือนกันยายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีขอบเขตในการพิจารณาองค์ประกอบหลัก ได้แก่ การสร้างหลักประกันในการฟื้นฟูการศึกษาจากผลกระทบของโควิด-19 อย่างเต็มรูปแบบ การกำหนดกลยุทธ์และการเร่งการดำเนินการในการพลิกโฉมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาอย่างยั่งยืน และการยกระดับเป้าหมายและเกณฑ์มาตรฐานด้านการศึกษาระดับประเทศ ทั้งนี้ การประชุมมีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความเห็นแนวความคิดหลัก (Action Tracks) 5 ด้านในการขับเคลื่อนการศึกษา ได้แก่

  1. การศึกษาที่ครอบคลุม เท่าเทียม ปลอดภัย และการมีสุขภาพดี
  2. การเรียนรู้และทักษะชีวิต การทำงาน และการพัฒนาที่ยั่งยืน
  3. ครูและการพัฒนาวิชาชีพครู
  4. การเรียนรู้ดิจิทัลและกระบวนการนำเทคโนโลยีมาสร้างการเปลี่ยนแปลง
  5. งบประมาณด้านการศึกษา
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2565
เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยจังหวัดปัตตานี
ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานีที่เกษียณอายุราชการ
กิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565
ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
การประชุมคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 910 ทุนการศึกษาของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์