วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ร่วมประชุมระดับชาติเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ระบบ ZOOM)

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมระดับชาติเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ระบบ ZOOM) ณ ห้องกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
การประชุมครั้งนี้ ดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย ยูเนสโก ซีมีโอ ยูนิเซฟ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลข กรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นในการจัดทำรายงานของประเทศไทยเสนอในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education Summit :TES) ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 77 ในเดือนกันยายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีขอบเขตในการพิจารณาองค์ประกอบหลัก ได้แก่ การสร้างหลักประกันในการฟื้นฟูการศึกษาจากผลกระทบของโควิด-19 อย่างเต็มรูปแบบ การกำหนดกลยุทธ์และการเร่งการดำเนินการในการพลิกโฉมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาอย่างยั่งยืน และการยกระดับเป้าหมายและเกณฑ์มาตรฐานด้านการศึกษาระดับประเทศ ทั้งนี้ การประชุมมีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความเห็นแนวความคิดหลัก (Action Tracks) 5 ด้านในการขับเคลื่อนการศึกษา ได้แก่

  1. การศึกษาที่ครอบคลุม เท่าเทียม ปลอดภัย และการมีสุขภาพดี
  2. การเรียนรู้และทักษะชีวิต การทำงาน และการพัฒนาที่ยั่งยืน
  3. ครูและการพัฒนาวิชาชีพครู
  4. การเรียนรู้ดิจิทัลและกระบวนการนำเทคโนโลยีมาสร้างการเปลี่ยนแปลง
  5. งบประมาณด้านการศึกษา
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมระดับชาติเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ระบบ ZOOM)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและต้นแบบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 5)
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด
ประชุมพิจารณาและกำหนดแนวทางการดำเนินการของ คณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงประจำร้านนาวากาชาด และคณะทำงานการจัดงานประจำปีจังหวัดปัตตานี
ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานมหกรรมวงแหวนพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้และงานแสดงสินค้าศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567