วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกีฬาอาชีวเกมส์ระดับสถานศึกษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 “เทคนิคตานีเกมส์”

เมื่อ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกีฬาอาชีวเกมส์ระดับสถานศึกษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 “เทคนิคตานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

กีฬาอาชีวเกมส์ระดับสถานศึกษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 “เทคนิคตานีเกมส์” เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีทักษะในการทำงานเป็นทีม สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดความสามัคคี รวมทั้งเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนสถานศึกษาเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ ต่อไป โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด นายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี กล่าวต้อนรับ และนายสุทธิวัช บุญฤทธิ์ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน

QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกีฬาอาชีวเกมส์ระดับสถานศึกษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 “เทคนิคตานีเกมส์”
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา