วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเปิดตัว สรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2564-2565 ระดับชาติ

วันที่ 18 สิงหาคม 65 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเปิดตัว สรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2564-2565 ระดับชาติ (National Launch on 2021/22 Global Education Monitoring Report) ผ่านระบบ Zoom จัดโดย สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (Thai National Commission for UNESCO) และสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ (UNESCO Bangkok) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเปิดตัว สรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2564-2565 ระดับชาติ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา