วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาชุมชนปอเนาะต้นแบบ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาชุมชนปอเนาะต้นแบบ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ณ ห้องประชุมศรีนครา ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

โดยนายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เป็นประธานการประชุม และได้ชี้แจงนโยบายโครงการพัฒนาปอเนาะต้นแบบ วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่น ๆ ของโครงการฯ โดยเน้นย้ำการบูรณาการ์จากทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างสิ่งที่ดีงามและเกิดประโยชน์สุขแก่ชุมชนตามวิถีชีวิตและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ต่อไป

QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาชุมชนปอเนาะต้นแบบ “สานใจไทย สู่ใจใต้”
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเวทีนโยบายระดับสูง : ทิศทางการพัฒนาทักษะทนชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ร่วมตรวจสถานบริการที่ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี 2567
ร่วมโครงการประชุมและรับมอบเข็มกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดปัตตานี
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการแกปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Thailand Zero Dropout)
ศึกษาตานีประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดปัดตานี “ภาษามลายู อักษรยาวี