วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2565

เมื่อ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ชั้น 1 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมจังหวัดปัตตานี

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี จัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปัตตานี กรณีอุทกภัย ประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด รวมทั้งสนับสนุนกลไกในการปฎิบัติงานของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด ให้แก่หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด เพื่อเป็นการทดสอบคนไกการปฎิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และทดสอบความพร้อมของสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดในการปฏิบัติงาน และเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด พร้อมทั้งวางแผนในการพัฒนาแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมีผู้เข้าร่วมฝึก ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ดำเนินการฝึกโดยใช้รูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกจะมีการถอดบทเรียน เพื่อสรุปและรายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบต่อไป

QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การคัดเลือกนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)”
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10
อบรมพัฒนารูปแบบสารสนเทศในการสื่อสารและสร้างความรอบรู้ ด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Literacy)
ศธจ.ตานี ร่วมกับ ป.ป.ช.ปัตตานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567