วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39 ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมน้ำพราว 1 โรงแรม ชี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายอารีย์ วงศ์อารยะ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39 ประจำปี พ.ศ. 2565 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 27 ตุลาคม 2565 เพื่อให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม

QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39 ประจำปี พ.ศ. 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา