วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับชมการแสดงผลงานโขนเยาวชนชายแดนใต้

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับชมการแสดงผลงานโขนเยาวชนชายแดนใต้ เรื่อง รามเกียรติ ตอนขับภิเภก ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข็มแข็งจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และมุ่งเน้นให้เยาวนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ณ หอประชุมชูเกียรติ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับชมการแสดงผลงานโขนเยาวชนชายแดนใต้
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา