วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนางสาวนิรามัย นิเดร์หะ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ได้แก่ การทบทวนการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2565 (ผลสำเร็จ, ปัญหาอุปสรรค, แนวพัฒนา ฯลฯ) , การสะท้อนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาคู่พัฒนา , การวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 (การประชุมตัวแทนหน่วยงาน, สำรวจความต้องการ, จับคู่สถานศึกษาคู่พัฒนา, คัดเลือกหลักสูตร, ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU, ดำเนินการตามกระบวนการ ถ้าเนนงานฯ มีผู้เข้ารวมการประชุมจากวิทยาลัย/ผู้รับผิดชอบสถานุศึกษาคู่พัฒนา, นิเทศติดตามแะสรุปผล), การรวบรวมข้อมูลตามประเด็นการสรุปรายงานผลการสถานศึกษา

QR Code หน้านี้ :
QR:  สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไข(ร่าง) คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ศึกษาตานี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดปัตตานี
ศึกษาตานีประชุมหารือการจัดการศึกษาในเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี
พัฒนานวัตกรรม โครงการ IFTE พ.ศ. 2567
ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดงาน “โครงการนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2 (Open House 2024)”