วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 นางนันทิยา ดาราแม ผู้อำนวยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ดำเนินจัดโครงการนิเทศการจัดกิจกรรม ลูกเสือในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรม ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานี โดยมี นางสุทิศา ซุ่นคง รองผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดปัตตานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และให้โอวาท
พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตร ในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้เชิญผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดปัตตานี ร่วมงาน และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ศธจ.ปัตตานี มอบโล่รางวัลการประกวดคลิปวิดิโอสั้น
ร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
คณะกรรมการดำเนินงานฯ ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ
พิจารณาผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด
ประชุมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว