วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 นางนันทิยา ดาราแม ผู้อำนวยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ดำเนินจัดโครงการนิเทศการจัดกิจกรรม ลูกเสือในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรม ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานี โดยมี นางสุทิศา ซุ่นคง รองผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดปัตตานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และให้โอวาท
พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตร ในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้เชิญผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดปัตตานี ร่วมงาน และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

QR Code หน้านี้ :
QR:  โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ออกตรวจ เฝ้าระวัง ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566
ประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี ประจำปี 2566
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
พิธีมอบเกียรติบัตร “โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2566”
คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566