วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 นางนันทิยา ดาราแม ผู้อำนวยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ดำเนินจัดโครงการนิเทศการจัดกิจกรรม ลูกเสือในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรม ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานี โดยมี นางสุทิศา ซุ่นคง รองผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดปัตตานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และให้โอวาท
พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตร ในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้เชิญผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดปัตตานี ร่วมงาน และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

QR Code หน้านี้ :
QR:  โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565