วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก”

วันที่ 13 กันยายน 2565 ศน.ดันนียาล สารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้ไปร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก” ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี โดยมีนางนันทา แววสง่า ผอ.รร.บ้านรูสะมิแล เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ของคณะผู้ประเมินอิสระในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษานําร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี”
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ผลการคัดเลือก Best Practices โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ทางการศึกษาปฐมวัย
เสวนาการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี