วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยจังหวัดปัตตานี

วันที่ 21-22 กันยายน 2565 ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวปาณิสรา อินทศิริ และนางซัลวานา หะยีเยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยจังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ การผลักด้นนโยบายการดำเนินงานมาตรฐานตลาดอาหารปลอดภัยในจังหวัดปัตตานี โดยสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการการอาหารปลอดภัยจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมกลางชล ชั้น 8 ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยจังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเวทีนโยบายระดับสูง : ทิศทางการพัฒนาทักษะทนชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ร่วมตรวจสถานบริการที่ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี 2567
ร่วมโครงการประชุมและรับมอบเข็มกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดปัตตานี
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการแกปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Thailand Zero Dropout)
ศึกษาตานีประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดปัดตานี “ภาษามลายู อักษรยาวี