วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาสมรรถนะองค์การ รวมถึงการนำตัวชี้วัดและข้อเสนอแนะจากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีมอบหมายผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวอาบีบ๊ะ ตาเปาะโต๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางดารุณี ประทีป ณ ถลาง นักทรัพยาการบุคคลชำนาญการ และนางสาวสุกัญญา บัวเรียน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาสมรรถนะองค์การ รวมถึงการนำตัวชี้วัดและข้อเสนอแนะจากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ” ณ ห้องประชุมจะบังติกอ โรงแรม ชี.เอส.ปัตตานี
ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปี 2564 ในการจัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “สมรรถนะองค์การและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาศใต้” บัดนี้ ผลการดำเนินงานวิจัยได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาสมรรถนะองค์การ รวมถึงการนำตัวชี้วัดและข้อเสนอแนะจากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2567
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบการกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เครือข่ายความร่วมมือและขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางทะเลฯ
แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน
ประชุมบูรณาการขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางทะเลฯ
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย และวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2567