วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี เพื่อแสดงความขอบคุณ

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าพบ นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี เพื่อแสดงคำขอบคุณที่ทางโรงเรียนได้อนุเคราะห์ยานพาหนะ และอำนวยความสะดวกให้แก่มวลชนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 100 คน ที่ร่วมรับ – ส่งเสด็จฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
QR Code หน้านี้ :
QR:  เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี เพื่อแสดงความขอบคุณ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเวทีนโยบายระดับสูง : ทิศทางการพัฒนาทักษะทนชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ร่วมตรวจสถานบริการที่ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี 2567
ร่วมโครงการประชุมและรับมอบเข็มกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดปัตตานี
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการแกปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Thailand Zero Dropout)
ศึกษาตานีประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดปัดตานี “ภาษามลายู อักษรยาวี