วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายณัฐนนท์ พงศ์ธัญญะวิริยา ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานฝ่านสื่อสารฯ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ปัตตานี จำนวน 13 คน โดยการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคุตบะฮฺ (บทเทศนาธรรม) ประจำวันศุกร์เพื่อสันติสุข
ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนงานด้านคุ้มครองเด็กในจังหวัดชายแดนใต้ขององค์การยูนิเซฟประเทศไทย
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565
ร่วมประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกกฎหมายยาเสพติด ตาม “ยุทธการพิทักษ์ไทย ยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติด” ครั้งที่ 1/2565
ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565