วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

รประชุมเชิงวิชาการการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น (ปัตตานี ) ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเชิงวิชาการการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น (ปัตตานี ) ผ่านระบบ Zoom โดยจังหวัดปัตตานีเป็นตัวแทนของกลุ่ม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และศธจ.ได้มอบหมายให้นายนันท์ สังข์ชุม รองศธจ.เป็นประธานการประชุมของจ.ปัตตานี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กศน./ศูนย์การศึกษาพิเศษ/สพป.ปน.1,2,3 /สพม./อาชีว/สช. /พมจ./ เทศบาลเมืองปน./เทศบาลเมืองตะลุบัน จำนวน 22 คน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคุตบะฮฺ (บทเทศนาธรรม) ประจำวันศุกร์เพื่อสันติสุข
ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนงานด้านคุ้มครองเด็กในจังหวัดชายแดนใต้ขององค์การยูนิเซฟประเทศไทย
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565
ร่วมประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกกฎหมายยาเสพติด ตาม “ยุทธการพิทักษ์ไทย ยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติด” ครั้งที่ 1/2565
ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ส่งมอบชุดตรวจเชื่อโควิด -19 ( ATK) ชนิด Home Use แก่หน่วยงานทางการศึกษา