วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

รประชุมเชิงวิชาการการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น (ปัตตานี ) ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเชิงวิชาการการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น (ปัตตานี ) ผ่านระบบ Zoom โดยจังหวัดปัตตานีเป็นตัวแทนของกลุ่ม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และศธจ.ได้มอบหมายให้นายนันท์ สังข์ชุม รองศธจ.เป็นประธานการประชุมของจ.ปัตตานี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กศน./ศูนย์การศึกษาพิเศษ/สพป.ปน.1,2,3 /สพม./อาชีว/สช. /พมจ./ เทศบาลเมืองปน./เทศบาลเมืองตะลุบัน จำนวน 22 คน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ประสานข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 36/2564
ประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคจังหวัดปัตตานี (ศปก.จ.ปัตตานี) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 35/2564
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2564