วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ศธจ.ปัตตานี นำนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา นำนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับมอบเกียรติบัตร จากนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในคราวประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
สำหรับนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น มีจำนวน 5 รางวัล ดังนี้
1. นักเรียนรางวัลชมเชย

  • ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ได้แก่ เด็กหญิงปรีย์ยาพร อินภูวงษ์ โรงเรียนบ้านควนแตน สพป.ปน.2
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ได้แก่ นายต่วนไซฟูดิน ต่วนสนิ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม.ปัตตานี

2. สถานศึกษารางวัลชมเชย

  • ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านคาโต สพป.ปน.1
  • ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ได้แก่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป.ปน.1
  • ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนแม่ลานวิทยา สพม.ปัตตานี
QR Code หน้านี้ :
QR:  ศธจ.ปัตตานี นำนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา