วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬากีฬาสัมพันธ์ราชประชานุเคราะห์ ๕

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วย นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬากีฬาสัมพันธ์ราชประชานุเคราะห์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยมี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีปิด โครงการกีฬาสัมพันธ์ราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการกีฬาสัมพันธ์ราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดย ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2565 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล) ประกอบด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๐ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัททันต์สนาน ให้มีความสนใจในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเชื่อมความสามัคคีและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬากีฬาสัมพันธ์ราชประชานุเคราะห์ ๕
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเวทีนโยบายระดับสูง : ทิศทางการพัฒนาทักษะทนชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ร่วมตรวจสถานบริการที่ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี 2567
ร่วมโครงการประชุมและรับมอบเข็มกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดปัตตานี
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการแกปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Thailand Zero Dropout)
ศึกษาตานีประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดปัดตานี “ภาษามลายู อักษรยาวี