วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.ศธ. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ที่มา: Link สป.

QR Code หน้านี้ :
QR:  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.ศธ. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมพิธีรำลึกวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี 2566 – 2570
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี