วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดปัตตานี (คณะกรรมการ RDU จังหวัด) ครั้งที่ 4/2565

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดปัตตานี (คณะกรรมการ RDU จังหวัด) ครั้งที่ 4/2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/ 2563
การลงนามแบบรายงาน กศภ.-18ภาคการศึกษา
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวซนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
โครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช ฯ(ม.ท.ศ.) ระดับภาค ( ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)