วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดปัตตานี (คณะกรรมการ RDU จังหวัด) ครั้งที่ 4/2565

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดปัตตานี (คณะกรรมการ RDU จังหวัด) ครั้งที่ 4/2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา