วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

การลงพื้นที่จัดทำคลิปวิดีโอ:โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา”พาน้องกลับมาเรียน” โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ของ สป.

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้นางมาเรียมยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวปาณิสรา อินทศิริ และนางซัลวานา หะยีเยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทีมงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดทำคลิปวิดีโอโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” จังหวัดปัตตานี เพื่อนำเสนอและสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรีทราบและเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อสาธารณชนทัวไป ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองปัตตานี

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  การลงพื้นที่จัดทำคลิปวิดีโอ:โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา”พาน้องกลับมาเรียน” โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ของ สป.
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา