วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.ปัตตานี ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี พ.ต.อ.อันธีร์ ก่ออารี ผกก. (สอบสวน) กลุ่มงาน กมส.บก.สส.จชต. เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ ปัญหาการค้ามนุษย์ของจังหวัดปัตตานี และนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมประชาบดี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

สถานการณ์การค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่ผ่านมา พบว่ามีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวจะถูกล่อลวงให้ไปทำงานต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ซึ่งทำให้จังหวัดปัตตานีมีสถานะเป็นทางผ่านของกระบวนการค้ามนุษย์ คือมีการนำชาวต่างด้าวเดินทางผ่านจังหวัดปัตตานี ที่มีภูมิประเทศติดต่อกับจังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาส ที่มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย และมีพื้นที่บางส่วนติดทะเล จึงทำให้จังหวัดปัตตานีเป็นทางผ่าน ที่มีทั้งเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ดังนั้นเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดปัตตานีได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ติดตามสถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัด เพื่อจะได้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.ปัตตานี ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)สานพลัง ร่วมแบ่งปันสู่สังคม