วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมการผลิตสื่อและออกแบบกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมาย ให้นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมการผลิตสื่อและออกแบบกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดฯ

และในวันที่ 21-22 มกราคม 2566 ได้มอบหมายให้นางอานิซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นคณะทำงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี สถาบันรามจิตติ และคณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี เพื่อจัดการอบรมฯดังกล่าวให้กับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 โรงเรียนในทุกสังกัดของจังหวัดปัตตานี ได้แก่ รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ 4 รร.บ้านเจาะบาแน รร.ชุมชนบ้านบางเก่า รร.ธรรมพิทยาคาร รร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา และรร.บากงพิทยา มีครูเข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน ณ ห้อง ประชุมแคแสด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Google Drive Image Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมการผลิตสื่อและออกแบบกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบการกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เครือข่ายความร่วมมือและขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางทะเลฯ
แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน
ประชุมบูรณาการขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางทะเลฯ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ ๔๓ ฉบับพระราชทาน