วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมการผลิตสื่อและออกแบบกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมาย ให้นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมการผลิตสื่อและออกแบบกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดฯ

และในวันที่ 21-22 มกราคม 2566 ได้มอบหมายให้นางอานิซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นคณะทำงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี สถาบันรามจิตติ และคณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี เพื่อจัดการอบรมฯดังกล่าวให้กับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 โรงเรียนในทุกสังกัดของจังหวัดปัตตานี ได้แก่ รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ 4 รร.บ้านเจาะบาแน รร.ชุมชนบ้านบางเก่า รร.ธรรมพิทยาคาร รร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา และรร.บากงพิทยา มีครูเข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน ณ ห้อง ประชุมแคแสด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Google Drive Image Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมการผลิตสื่อและออกแบบกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมงานในพิธีปล่อยสัตว์น้ำ และกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ 2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรฟาร์มเกษตรอัจฉริยะขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม “เยาวชนศรชล.คนรักษ์ทะเล”
ประชุม “ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการนิเทศแบบเสริมพลัง”
กิจกรรมถอดบทเรียน “การพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2”