วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

การอบรมพัฒนาศักยภาพหน่วย ATCU ด้านความรู้ ทักษะในการดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

31 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพหน่วย ATCU ด้านความรู้ ทักษะในการดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ดำเนินการโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

Google Drive Image Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  การอบรมพัฒนาศักยภาพหน่วย ATCU ด้านความรู้ ทักษะในการดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเวทีนโยบายระดับสูง : ทิศทางการพัฒนาทักษะทนชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ร่วมตรวจสถานบริการที่ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี 2567
ร่วมโครงการประชุมและรับมอบเข็มกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดปัตตานี
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการแกปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Thailand Zero Dropout)
ศึกษาตานีประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดปัดตานี “ภาษามลายู อักษรยาวี