นำนักเรียนศึกษาดูงาน ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2566


เมื่อวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบกาศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนำนักเรียนที่แจ้งความประสงค์จะฝึกทักษะอาชีพตามโครงการฯ รวม 37 คน เข้าศึกษาดูงานการฝึกทักษะอาชีพในสถานที่ฝึกจริง เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้ตรงกับความต้องการและสอดดล้องกับบุคลิกภาพของตนเอง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายประพาดร แสงหอย นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  นำนักเรียนศึกษาดูงาน ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกิจกรรมการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันแรกของเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1444
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ กรณีรายใหม่ ระดับจังหวัดปัตตานี
ประชุมคณะกรรมการฯ ผู้รับพระราชทานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด ปี 2566
ร่วมกิจกรรมคอตัม อัล-กุรอาน ณ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
ประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ ปี 2566