วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่แกนนำ ขยายผล 7 จังหวัดภาคใต้

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้ นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมประชุม”แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนพัฒนาตนองสู่แกนนำขยายผล 7 จังหวัดภาคใต้ (นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, ภูเก็ต, ยะลา, สงขลา, สุราษฎร์ธานี) เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ รวมทั้งบูรณาการกับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นแบบองค์รวม ณ ห้องประชุมโรงแรมลากูน่าแกรด์แอนด์สปาสงขลา โดยมีผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 7 จังหวัด จากสังกัด สพฐ. และ สช. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางกรศึกษา (กสศ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่แกนนำ ขยายผล 7 จังหวัดภาคใต้
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมงานในพิธีปล่อยสัตว์น้ำ และกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ 2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรฟาร์มเกษตรอัจฉริยะขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม “เยาวชนศรชล.คนรักษ์ทะเล”
ประชุม “ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการนิเทศแบบเสริมพลัง”
กิจกรรมถอดบทเรียน “การพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2”