วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ จชต.

เมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ จชต. ณ ห้องประชุมพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการ ศค.จชต. และ ดร.ฤทธิ์ดำรงค์ แก้วขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เป็นประธานในการประชุม

โดยได้ร่วมระดมความคิดเห็น (Focus Group) แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ จชต. พร้อมวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในพื้นที่ จชต. ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1. เด็กและเยาวชนทุกคนต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
  2. เด็กและเยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีโอกาสศึกษาต่อ/มีอาชีพมีงานทำ และ
  3. การศึกษาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ จชต.
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การคัดเลือกนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)”
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10
อบรมพัฒนารูปแบบสารสนเทศในการสื่อสารและสร้างความรอบรู้ ด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Literacy)
ศธจ.ตานี ร่วมกับ ป.ป.ช.ปัตตานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567