วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมปฏิบัติการ บทเรียนทรงพลังพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Google Drive Image

ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ วิจัยและประเมินผล พร้อมด้วยนางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ และนางอานิชะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทเรียนทรงพลังพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” เพื่อร่วมการแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับจังหวัดนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 19 จังหวัด ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานฯและแผนการดำเนินงานภารกิจเร่งด่วนของจังหวัดปัตตานี ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อไป

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมปฏิบัติการ บทเรียนทรงพลังพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม “บอกข่าวเล่าเรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet
ข้อมูลผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 สังกัด สช. และ สังกัด อปท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 3 ศูนย์สอบ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 สังกัดสช. และ สังกัด อปท.
ข้อมูลผู้เข้าสอบการทตสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ชุดที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566