วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ของจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี ประชาสัมพันธ์การดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดรับทราบ และพิจารณาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หากประสงค์จะนำพื้นที่ในความรับผิดชอบ/ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เข้าร่วมโครงการฯ สามารถประสานงานและติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี และทุกอำเภอในพื้นที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ของจังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประชุมวิทยากรและคณะทำงานกิจกรรมอบรมนักเรียนต้นแบบการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมอบรมนักเรียนต้นแบบ
กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
พัฒนากลไก และแนวทางส่งเสริมการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการ ศึกษาและความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาในจังหวัด
งานชุมนุมลูกเสือเทิดไท้องค์ราชัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านช่องแมว อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี