วันจันทร์, 17 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ของจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี ประชาสัมพันธ์การดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดรับทราบ และพิจารณาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หากประสงค์จะนำพื้นที่ในความรับผิดชอบ/ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เข้าร่วมโครงการฯ สามารถประสานงานและติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี และทุกอำเภอในพื้นที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป