วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

เตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ

Google Drive Image

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายสุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล จัดประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet เป็นกรณีเฉพาะเร่งด่วน เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจราชการของนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ” เพื่อซี้แจงและสร้างความเข้าใจในแนวทางของการเตรียมข้อมูลและเตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ) ให้กับผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานทางการศึกษาลังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรายงานต่อ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบ ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

QR Code หน้านี้ :
QR:  เตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม “บอกข่าวเล่าเรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet
ข้อมูลผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 สังกัด สช. และ สังกัด อปท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 3 ศูนย์สอบ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 สังกัดสช. และ สังกัด อปท.
ข้อมูลผู้เข้าสอบการทตสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ชุดที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566