วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Google Drive Image

ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 นายสุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวนูรมีย์ แลแมแน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม นางสาวใกล้รุ่ง กลั่นคัณฑา ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำงบประมาณและนางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1สำนักงบประมาณ บรรยายกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณประจำปี ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“ประชุมเวทีหารือพหุภาคี เรื่อง ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง”
ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ศึกษา’ตานี ร่วมกับ ศรภ.7 ดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
ศึกษา’ตานี ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานการจัดงาน “สานพลังการศึกษา พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้”