วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567

Google Drive Image

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ดร. สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนากาารศึกษา เข้าร่วมการประชุมและร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ได้มีทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” เป็นการสร้างความมั่นคงด้านรายได้และอาชีพให้กับนักเรียน ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผู้อำนวยการ บุคลากรด้านการแนะแนวการศึกษา และครูแนะแนว จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมตานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเวทีนโยบายระดับสูง : ทิศทางการพัฒนาทักษะทนชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ร่วมตรวจสถานบริการที่ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี 2567
ร่วมโครงการประชุมและรับมอบเข็มกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดปัตตานี
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการแกปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Thailand Zero Dropout)
ศึกษาตานีประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดปัดตานี “ภาษามลายู อักษรยาวี