วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

โครงสร้าง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและและเมินผล

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล และคุรุสภาจังหวัดปัตตานี

หน่วยตรวจสอบภายใน