วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

*โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

 • ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
  • รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
   • กลุ่มอำนวยการ
   • กลุ่มบริหารงานบุคคล
   • กลุ่มนโยบายและแผน
   • กลุ่มพัฒนาการศึกษา
   • กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
   • กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
  • หน่วยตรวจสอบภายใน

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT 2023 – 1