วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นใน ศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนพัฒนาศักยภาพครูให้มีคุณภาพ
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตาม
    ศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครูและ
    บุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ค่านิยมองค์การ/วัฒนธรรมองค์การ

PASS = ผ่าน
P = Participation (มีส่วนร่วม) ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ
A = Accountability (โปร่งใส ตรวจสอบได้)
S = Satisfaction (พึงพอใจ)
S = Smart Teamwork (ทีมงานดี)

SMART คือ 5 หลักการสําหรับการตั้งเป้าหมายที่ดี
S = Specific เป้าหมายมีความชัดเจน
M = Measurement เป้าหมายสามารถวัดได้ (เกณฑ์ , ตัวชี้วัด)
A = Achievable เป็นเป้าหมายสามารถทําสําเร็จ เป็นไปได้ เกิดผลสัมฤทธิ์
R = Realistic เป้าหมายสอดคล้องกับความเป็นจริง บริบทพื้นที่
T = Timely มีกําหนดเวลาของเป้าหมายที่ชัดเจน

edited 20/03/2566