วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นใน ศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนพัฒนาศักยภาพครูให้มีคุณภาพ
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตาม
    ศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครูและ
    บุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ค่านิยมองค์การ/วัฒนธรรมองค์การ

PPEO (Pattani Provincial Education Office)
P = Professional ความเป็นมืออาชีพ
P = Participation ความร่วมมือ
E = Ethics ความมีคุณธรรมจริยธรรม
O = Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ