วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ผลการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ทางการศึกษาปฐมวัย

ผลการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ทางการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตามบริบทของแต่ละพื้นที่โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

QR Code หน้านี้ :
QR:  ผลการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ทางการศึกษาปฐมวัย