เชิญชวนเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ เข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “THAILAND TOMORROW คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม”

กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ เข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “THAILAND TOMORROW คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม”
หลักเกณฑ์และรายละเอียด : สแกน QR Code

Google Drive Image Google Drive Image Google Drive Image Google Drive Image