วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ ๘๖/๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ตามคำสั่งดังกล่าว ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดให้มีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนชุดเดิมที่พ้นจากวาระการดำรงตำแหน่ง

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๙, ข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๑ ของประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๔๕/๑๓๕๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จึงประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๖ ราย

รายละเอียดตามประกาศ ดังแนบ