วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 9 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 เสร็จสิ้นแล้ว คณะทำงานในการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ถูกเสนอชื่อ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5 ของประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จึงประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ