วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

ผลการคัดเลือก

  • รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564
  • เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564
  • รางวัลคุรุสภา จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564