วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

ผลการคัดเลือก

  • รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564
  • เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564
  • รางวัลคุรุสภา จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดปัตตานี
ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีต้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ วิจัยและประเมินผล ครั่งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร
ข่าวคุรุสภา ประกาศผลรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ ที่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องจำขึ้นใจ