ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี


เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ครั้งที่ 9
เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในโครงการเสริมสร้าง หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ของสำนักงานศาลปกครองยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ร่วมงานรำลึกคุรุวีรชน ชายแดนใต้ ครั้งที่ 13
ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศเจตจํานงสุจริตที่จะไม่รับของขวัญหรือของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)